Dica Bar – Việt Quất Dâu Rừng

230.000

Pod dùng 1 lần Dica Bar
Vị Việt Quất Dâu Rừng ( Blueberry Raspberry )
Nồng độ 3%
Dung tích 5ml
Hạn dùng 3000 hơi