Dica Bar – Việt Quất

230.000

Pod dùng 1 lần Dica Bar
Vị Việt Quất ( Blueberry )
Nồng độ 3%
Dung tích 5ml
Hạn dùng 3000 hơi